Dokumenty fundacji

RODO/GDPR

Polityka prywatności to dokument mówiący o tym jak Twoje dane osobowe są chronione w naszej organizacji.

Polityka Prywatności (RODO/GDPR)

Fundacji „TeDeKa”

Tożsamość Dziedzictwo Kultura

W celu prowadzenia działalności Fundacja zbiera i wykorzystuje informacje identyfikujące osoby fizyczne (zwane również „danymi osobowymi”). W ramach naszego zobowiązania do ochrony danych osobowych pragniemy Państwa w przejrzysty sposób poinformować:

    • dlaczego i w jaki sposób Fundacja gromadzi, wykorzystuje oraz przechowuje Państwa dane osobowe;

    • na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są te dane osobowe; oraz

    • jakie są Państwa prawa i nasze obowiązki w związku z tym przetwarzaniem.

INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Fundacja „TeDeKa” Tożsamość Dziedzictwo Kultura przetwarza wyłącznie dane osobowe niezbędne do prowadzenia swojej działalności statutowej. Wszelkie dane osobowe pozyskiwane w ramach działalności Fundacji gromadzone są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prowadzonej działalności. Fundacja dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności, aby były należycie chronione.

2. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”.

3. Administratorem strony internetowej Fundacji: https://fundacjaTeDeKa.pl oraz administratorem danych osobowych jej użytkowników jest Fundacja „TeDeKa” Tożsamość Dziedzictwo Kultura z siedzibą w Warszawie (03-287), przy ul. Skarbka z Gór 144b/25, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000752753, posiadająca NIP 5242875182, REGON 381556251 (zwana dalej „Administratorem” lub „Fundacją”).

4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone na stronach internetowych należących do Fundacji, które kierują i umożliwiają Użytkownikom bezpośrednie przejście do stron internetowych znajdujących się poza stronami internetowymi należącymi do Fundacji. W związku z powyższym, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach internetowych, do których prowadzą odwołania.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

 

 We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych oraz w każdej sprawie dotyczącej niniejszej Polityki Prywatności można skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

    • telefonicznie, pod numerem telefonu – 22 266 23 55
    • mailowo pod adresem – odo@fundacjatedeka.pl
    • listownie (listem poleconym) na adres: Fundacja „TeDeKa” Tożsamość Dziedzictwo Kultura, ul. Skarbka z Gór 144b/25, 03-287 Warszawa.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 • Okres przetwarzania danych przez Fundację zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Fundacji.
 • Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do zabezpieczenia możliwości ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA

 

DANE OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z FUNDACJĄ 

Fundacja przetwarza dane osobowe wolontariuszy oraz osób świadczących usługi na jej rzecz (np. szkolenia, wykłady szkolenia etc.).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim przypadku prawnie uzasadniony interes Fundacji jako administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości nawiązania i kontynuowania współpracy i utrzymywaniu relacji z takimi osobami. W przypadku podjęcia współpracy podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. wykonanie umowy lub podjęcia czynności przed jej zawarciem.

Dane osobowe, obejmujące imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer rachunku bankowego (w przypadku rozliczeń finansowych) oraz inne dane niezbędne do podjęcia współpracy i zawarcia umowy, są przetwarzane przez okres współpracy z Fundacją oraz przez okres 5 lat po zakończeniu współpracy. 

DANE OSÓB KONTAKTUJACYCH SIĘ Z FUNDACJĄ

Fundacja przetwarza również dane osobowe osób kontaktujących się z Fundacją w bieżących sprawach (za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub tradycyjnej, formularza kontaktowego) oraz dane osobowe osób, z którymi kontaktuje się Fundacja w celu pozyskania sponsorów, zainteresowania działalnością Fundacji lub realizacji celów statutowych fundacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Fundacji jako administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości nawiązania i kontynuowania współpracy i utrzymywaniu relacji z takimi osobami oraz odpowiedzi na pytania tych osób. 

Dane osobowe, obejmujące imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, oraz inne informacje przekazywane przez te osoby, są przetwarzane przez okres utrzymywania relacji lub zakończenia sprawy, po czym są usuwane nie później niż w okresie jednego roku. 

 

DANE OSOBOWE ODBIORCÓW NEWSLETTERA

Fundacja przetwarza również dane osobowe osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie newslettera.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w celu wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda odbiorcy lub w przypadku niepełnoletności odbiorcy jego rodzica lub innego opiekuna prawnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zaś w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami – prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Dane osobowe, obejmujące imię i nazwisko, adres e-mail oraz fakt ukończenia 18 roku życia. W przypadku odbiorców, którzy nie ukończyli 18 roku życia, przetwarzany jest również adres email ich rodzica lub innego opiekuna prawnego w celu zaaprobowania zgody na przesyłanie newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do umożliwienia przesyłania Użytkownikowi newslettera. Dane te są przetwarzane do czasu odwołania zgody, po czym są usuwane nie później niż w okresie jednego roku. 

 

DANE OSOBOWE DARCZYŃCÓW FUNDACJI

 Jednym ze źródeł finansowania Fundacji są darowizny dokonywane przelewem bankowym na rachunek bankowy Fundacji. W przypadku przekazania na rzecz Fundacji darowizny w formie przelewu bankowego, Fundacja pozyskuje dane osobowe darczyńców (osób fizycznych) obejmujące: imię i nazwisko, numer rachunku bankowego oraz adres. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Fundację w takich przypadkach jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, wynikających w szczególności z przepisów ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości nawiązania i utrzymywania relacji z takimi osobami np. w celu wysłania podziękowania za wpłatę darowizny. 

W ramach uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, Fundacja przetwarza również dane osobowe przedstawicieli partnerów Fundacji, którzy wspomagają Fundację w celu realizacji jej zadań statutowych. Podstawą prawna w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Fundację (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), obejmujący realizację celów statutowych i prowadzenie swojej działalności, jak również wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, wynikających w szczególności z przepisów ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit c RODO) w przypadku otrzymania wsparcia od takich podmiotów. 

Dane osobowe darczyńców są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Fundacja otrzymała darowiznę. 

 

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ FUNDACJI

W celu zarządzania stroną internetową Fundacji oraz jej optymalizacji i rozwijania, jak również doboru treści i formy przekazu dla odbiorców, Fundacja pozyskuje dane osobowe użytkowników strony internetowej. 

W ramach funkcjonowania strony internetowej, z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies i narzędzi do analizy ruchu) gromadzone są informacje o: lokalizacji użytkowników (miasto), adresie IP, domenie, urządzeniu. Pozyskane dane nie są zestawiane z innymi danymi z baz danych Fundacji, a celem Fundacji nie jest możliwość identyfikacji użytkowników strony www, lecz jej ulepszanie i optymalizacja. Szczegółowe informacje na temat stosowania plików cookies znajdują się w pkt poniżej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej jest prawnie uzasadniony interes Fundacji jako administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na prowadzeniu strony internetowej oraz jej popularyzacja. 

Dane są przetwarzane przez okres 1 roku po czym są usuwane.

 

DANE UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ

Fundacja przetwarza dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Fundację (uczestnicy wykładów, spotkań, warsztatów, konkursów) oraz w przypadku ich niepełnoletności, także ich opiekunów.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Fundacji jako administratora danych polegający na możliwości utrzymania kontaktu i informowania o działaniach Fundacji  oraz organizowanych wydarzeniach i ich przebiegu (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Ponadto w celu organizacji, przeprowadzenia i realizacji założeń wydarzenia, a w szczególności: weryfikacji przez spełnienia wymogów uczestnictwa i ewentualnej oceny prac konkursowych i wyłonienia laureatów podstawą prawną są zgoda odbiorcy lub w przypadku niepełnoletności odbiorcy jego rodzica lub innego opiekuna prawnego albo wykonanie umowy lub podjęcia czynności przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).

Dane osobowe, obejmujące imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, ewentualnie informacje o reprezentowanej organizacji, utrwalony wizerunek oraz inne dane przekazywane przez te osoby lub ich opiekunów prawnych, są przetwarzane do chwili wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgłoszenia żądania ich usunięcia lub wycofania udzielonej zgody jednak nie krócej, niż przez 6 lat od zakończenia realizacji wydarzenia lub konkursu.

 

DANE DZIENNIKARZY

Fundacja przetwarza dane osobowe dziennikarzy potencjalnie zainteresowanych działaniami Fundacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Fundacji jako administratora danych polegający na możliwości utrzymania kontaktu i informowania o działaniach Fundacji  oraz organizowanych wydarzeniach (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Dane osobowe, obejmujące imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, informacje o reprezentowanej organizacji, są przetwarzane do chwili wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub zgłoszenia żądania ich usunięcia.

 

DANE OSOBOWE NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Fundacja prowadzi swoje oficjalne profile oraz dedykowane strony tematyczne w serwisach społecznościowych. Każdy z serwisów jest administratorem danych osobowych jego użytkowników, jednakże z chwilą kontaktu z oficjalnym profilem Fundacji poprzez polubienie lub obserwowanie profilu lub poprzez jakiekolwiek inne kontakty z Fundacją w ramach profilu, Fundacja staje się odrębnym administratorem danych osobowych. 

Dane osobowe przetwarzane w ramach profili i stron tematycznych Fundacji, obejmujące: imię i nazwisko, nazwę używaną w serwisie, wizerunek i inne informacje podane publicznie w ramach profilu przez podmiot danych, będą przetwarzane przez okres 1 roku. 

Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników ww. serwisów w ramach profilu i stron tematycznych Fundacji lub kontaktujących się z Fundacją za pośrednictwem tych serwisów jest prawnie uzasadniony interes Fundacji jako administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na utrzymaniu relacji, odpowiedzi na pytania i komentarze jak również badanie zainteresowania i ruchu na profilu i stronach tematycznych Fundacji.

COOKIES

 

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu z j. angielskiego: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, przesyłane do Twojego urządzenia podczas odwiedzania naszych stron internetowych: ocalenie.org.pl; cpc.org.pl, refugees-welcome.pl, witajwdomu.org.pl.

Pliki cookies zawierają m.in. adres strony internetowej z której pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika serwisu dotyczące układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów, wersji kontrastowej, dane wpisywane do formularzy oraz wartość, którą jest zazwyczaj automatycznie wygenerowana unikalna liczba. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika końcowego.

Korzystając z serwisów Fundacji Ocalenie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Jako użytkownik końcowy masz możliwość korzystania z serwisu internetowego bez wykorzystywania plików cookies, ale oznacza to, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie. Pamiętaj, że możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, jak również usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz. W przypadku braku zgody na korzystanie z plików cookies, możliwe jest zaznaczenie w ustawieniach przeglądarki opcji odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Nasze strony internetowe mogą stosować następujące pliki cookies:

pliki uwierzytelniające – wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania użytkownika końcowego w serwisie internetowym oraz do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

pliki statystyczne – wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania użytkownika końcowego z serwisu internetowego;

pliki funkcjonalne – wykorzystywane do zapamiętania wybranych przez użytkownika końcowego ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH?

Dostęp do danych osobowych Użytkowników mają Administrator i osoby upoważnione przez Administratora, które zobowiązały się do zachowania poufności tych danych.

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z administratorem, co jest możliwe w następujących przypadkach:

 • gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa;
 • gdy administrator musi ujawnić dane by móc zrealizować umowę z podmiotami współpracującymi, jak na przykład tymi, które świadczą na rzecz Fundacji usługi administracyjno-techniczne (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, kurierskie, kadrowe oraz księgowe, marketingowe i reklamowe) lub współpracują z Fundacją przy organizacji imprez i wydarzeń;
 • gdy wynika to z wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.

W każdym przypadku Fundacja dokłada najwyższej staranności, aby dane osobowe były przekazywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia zamierzonego celu oraz aby przekazywanie danych odbywało się zgodnie z przepisami prawa, w tym w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Należy mieć na uwadze, że prace konkursowe oraz inne materiały powstałe w związku z Twoim uczestnictwem w wydarzeniach lub konkursach organizowanych przez Fundację będą rozpowszechniane za pomocą środków masowego przekazu, w szczególności serwisów społecznościowych oraz stron internetowych. Co do zasady będą one kierowane do osób przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Jednak ze względu na miejsca i sposób działania internetu wizerunek użytkownika (czyli dane osobowe), będą mogły trafiać poza Europejski Obszar Gospodarczy.

CZY MOJE DANE OSOBOWE TRAFIAJĄ POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ?

W pewnych sytuacjach, administrator może w sposób w pełni zgodny z przepisami prawa przekazywać Twoje dane osobowe do innych państw, niż należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – tzw. państw trzecich. W takich sytuacjach, Z uwagi na to, że poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez przepisy RODO Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

JAKIE MAM PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH?

W ramach swoich uprawnień, w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione, każdy podmiot danych ma prawo do:

 • uzyskania dostępu i informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i odbiorcach danych; 
 • cofnięcia w każdym czasie Twojej zgody na przetwarzanie przez Fundację Twoich Danych Osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich Danych Osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • żądania skorygowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; 
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 • złożenia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych; 
 • otrzymania kopii swoich danych oraz do przenoszenia danych osobowych do innego administratora. 
 • złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa w przypadku uznania, że jego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z prawem.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE?

 

Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, przysługuje Tobie prawo odmowy ich podania. W takim przypadku jednak zawarcie umowy lub jej wykonanie może nie być możliwe lub być utrudnione.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

 

Przekazane przez Ciebie Fundacji Dane Osobowe mogą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Profilowanie to może polegać na analizowaniu danych zgromadzonych podczas korzystania przez Ciebie strony Fundacji w celu wyświetlenia spersonalizowanych treści (w tym także reklamowych) podczas korzystania z innych stron internetowych. Proces ten może także polegać na dokonywaniu automatycznej oceny, jakimi treściami możesz być́ zainteresowany i na przedstawieniu Ci dobranej w ten sposób odpowiedniej treści. Profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie jakiekolwiek skutki prawne. Jeżeli nie chcesz, aby Twoje dane podlegały profilowaniu możesz skorzystać z dedykowanego oprogramowania lub zmienić ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej.

Warszawa, 12 października 2018 r.