Dokumenty fundacji

Statut

To najważniejszy dokument organizacji, swoista „konstytucja” określająca najważniejsze zasady funkcjonowania Fundacji.

 

Statut

Fundacji „TeDeKa”

Tożsamość Dziedzictwo Kultura

(tekst jednolity z dnia 19 września 2018 r.)

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§1

Fundacja „TeDeKaTożsamość Dziedzictwo Kultura, zwana w dalszej treści Statutu Fundacją, działa na podstawie przepisów prawa  polskiego, w tym na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 120, poz. 1268 ze zm.)ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

§2
 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja „TeDeKaTożsamość Dziedzictwo Kultura.
 2. Dla ułatwienia współpracy z partnerami zagranicznymi Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§3

Fundacja ma osobowość prawną.

§4
 1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W razie potrzeby Fundacja może tworzyć oddziały i otwierać biura w innych miastach na terenie Polski i poza jej granicami.
§5
  1. Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczeństwa.
  2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
  §6
  1. Fundacja jest apolityczna.
  2. Ministrem sprawującym nadzór nad działalnością Fundacji jest minister właściwy dla działów administracji publicznej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
  §7

   

  1. Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą fundacji oraz może używać znaku graficznego.
  2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
  3. Działalność statutowa będzie w całości finansowana przez Fundację.

  Rozdział II

  Cele i zakres działania Fundacji

  §8

  Celami Fundacji są:

  1. Promowanie wartości społeczeństwa obywatelskiego.
  2. Kształtowanie tożsamości i postaw członków społeczności lokalnych.
  3. Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  4. Podejmowanie i promowanie inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, a w szczególności prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz grup i osób nim zagrożonych.
  5. Promocja i wsparcie idei wolontariatu.
  6. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
  7. Działania na rzecz rozwoju współpracy między różnymi grupami społecznymi w kraju oraz współpracy międzynarodowej.
  8. Propagowanie postaw i aktywności prozdrowotnych.
  9. Promocja wartości uniwersalnych w życiu społecznym i kulturalnym.
  10. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  11. Promocja polskiego dziedzictwa i kultury za granicą.
  12. Współpraca ze środowiskami polonijnymi i podmiotami działającymi na rzecz pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz opieki nad dziedzictwem kultury polskiej w kraju i za granicą.
  13. Promocja miejsc związanych z kultywowaniem tradycji narodowej.
  14. Zachęcanie do opieki nad miejscami pamięci.
  15. Promocja kultury i sztuki.
  16. Rozbudzanie świadomości i podnoszenie poziomu wiedzy o dziedzictwie kulturowym, historii i tradycjach ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowej przeszłości kraju.
  17. Wspieranie wszelkich form dialogu międzykulturowego.
  18. Dążenie do kulturowego, cywilizacyjnego, społecznego i gospodarczego rozwoju kraju z uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego kraju zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
  19. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
  20. Wspieranie i propagowanie dialogu i współpracy międzypokoleniowej.
  21. Wspieranie aktywności i rozwoju dzieci, młodzieży i seniorów.
  22. Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz wszelkich innych form aktywnego spędzania wolnego czasu.
  23. Promocja potencjału turystycznego Polski i poszczególnych jej regionów.

  §9

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. Inicjowanie przedsięwzięć oraz działania na rzecz promocji dziedzictwa kulturowego i ochrony środowiska naturalnego.
  2. Upowszechnianie celów Fundacji na forum publicznym oraz prowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych w tym zakresie.
  3. Organizowanie i udział w kongresach, sympozjach, konferencjach i seminariach oraz  innych spotkaniach naukowych.
  4. Organizowanie wystaw, odczytów, festiwali artystycznych i innych imprez promocyjnych z zakresu działania Fundacji.
  5. Organizację konkursów, szkoleń i innych form promocji celów Fundacji.
  6. Poszukiwanie źródeł i pozyskiwanie z nich środków finansowych na realizację swoich celów.
  7. Prowadzenie portali internetowych oraz wydawanie publikacji o tematyce związanej z celami Fundacji.
  8. Działalność edukacyjną, informacyjną i doradczą.
  9. Współpracę z instytucjami na szczeblu centralnym i samorządowym, organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą.
  10. Współpracę i wspieranie instytucji, organizacji i osób, realizujących cele zbieżne z celami Fundacji.

   Rozdział III

   Majątek Fundacji
   §10
   1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski wniesiony przez Fundatora oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działania Fundacji.
   2. Majątek fundacji mogą stanowić również:
     1. dotacje, subwencje osób prawnych oraz granty,
     2. darowizny krajowe i zagraniczne, spadki, zapisy,
     3. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
     4. odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
     5. dochody ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. 2014 poz. 498 ze zm.)
   3. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów jej działania.
   4. Za podjęte zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.
   5. Członkowie organów Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za zobowiązania Fundacji.
   §11
    1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
    2. Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną statutową działalność pożytku publicznego.
    3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
    4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
    5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

    Rozdział IV

    Organy Fundacji
    §12

    Organami Fundacji są:

     1. Rada Fundacji zwana dalej „Radą”.
     2. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.
    §13
    1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
    2. Rada Fundacji składa się z członków w liczbie od 2 do 7.
    3. Uchwały Rady zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
    4. Członkami pierwszego składu Rady są Fundator oraz osoby powołane przez niego oświadczeniem woli. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą uchwałą Rada.
    5. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku śmierci Członka, złożenia pisemnej rezygnacji z funkcji lub w wyniku uchwały o odwołaniu podjętej większością głosów pozostałych członków Rady.
    6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
    7. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
    8. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Zarządu.
    9. Członkowie Rady mogą być członkami Zarządu.
    §14

    Do zadań Rady Fundacji należą:

    1. Propagowanie celów, dla których Fundacja została ustanowiona,
    2. Zmiana Statutu,
    3. Ustalanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji,
    4. Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
    5. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu,
    6. Uchwalanie regulaminów organów Fundacji,
    7. Zawieranie umów z członkami Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
    8. Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów przedstawionych przez Zarząd Fundacji,
    9. Decydowanie o połączeniu Fundacji z inną fundacją,
    10. Decydowanie o przystąpieniu Fundacji do zrzeszeń i innych organizacji o celach zgodnych z celami Fundacji,
    11. Podejmowanie uchwał o likwidacji Fundacji, powołaniu likwidatora Fundacji oraz wskazanie celu, na który zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji Fundacji.
    §15
    1. Zarząd składa się z Członków w liczbie od 1 do 5, których każdorazowo powołuje Rada Fundacji.
    2. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Fundacji na czas nieokreślony.
    3. Członkostwo w Zarządzie ustaje: w przypadku śmierci Członka; złożenia pisemnej rezygnacji lub odwołania z funkcji uchwałą Rady Fundacji.
    4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, którego na tę funkcję powołuje spośród Członków Zarządu Rada Fundacji.
    §16

    Zarząd Fundacji:

    1. Reprezentuje ją na zewnątrz.
    2. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych.
    3. Zarządza majątkiem Fundacji.
    4. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy i inne przysporzenia majątkowe.
    5. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji.
    6. Uchwala roczne i wieloletnie plany działania Fundacji oraz roczne preliminarze kosztów Fundacji.
    7. Występuje do Rady Fundacji z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu, połączenia lub likwidacji Fundacji.
    8. Podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.
    §17
    1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek Członka Zarządu lub na wniosek Rady Fundacji.
    2. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeśli wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o miejscu, terminie, porządku obrad oraz jeśli w posiedzeniu uczestniczy minimum połowa Członków Zarządu.
    3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy jego Prezes.
    4. Rada Fundacji ma prawo żądać rozpatrzenia przez Zarząd określonych spraw.
    5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na rok.
    6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności nie mniej niż połowy Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. Każdy Członek Zarządu ma jeden głos, a w przypadku równej liczby głosów oddanych decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
    7. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół.
    §18
    1. Rada Fundacji może powołać Radę Programową.
    2. Regulamin organizacyjny Rady Programowej nadaje i zmienia  swoją uchwałą Rada Fundacji.
    3. Rada Programowa ma głos doradczy w zakresie definiowania kierunków działań Fundacji.
    4. W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele dziedzin, które obejmują cele Fundacji.
    5. Członkowie Rady Programowej są powoływani na czas nieokreślony i odwoływani przez Zarząd Fundacji.

    Rozdział V

    Reprezentacja
    §19

    Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem § 15 pkt. 7, składają Prezes Zarządu lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie – w przypadku Zarządu składającego się z co najmniej dwóch członków lub Prezes Zarządu – w przypadku Zarządu jednoosobowego.

    Rozdział VI

    Postanowienia końcowe
    §20

    Statut Fundacji może być zmieniony, a uchwałę w przedmiocie jego zmiany podejmuje Rada Fundacji.

    §21
    1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku FundacjiFundacja podlega likwidacji w sposób wskazany w niniejszym statucie.
    2. Fundacja ulega likwidacji na skutek uchwały podjętej przez Radę Fundacji, która określa przeznaczenie majątku i sposób likwidacji Fundacji.
    3. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez Radę Fundacji.
    4. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i obowiązki Zarządu.
    5. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji zostaną przekazane na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach wskazanych przez Radę Fundacji.
     §22
     1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
     2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku cel Fundacji mógłby ulec istotnej zmianie.
     3. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która wymaga akceptacji Rady Fundacji pod rygorem nieważności.
      §23

      Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.